huisregels en ordemaatregelen

Toepassing huisregels
De huisregels zijn van toepassing op studenten, personeel en extranei die verbonden zijn aan Codarts, en op die personen die op grond van een uitwisselingsprogramma of anderszins gebruik maken van de onderwijsvoorzieningen en faciliteiten van Codarts.

Kennisneming van de huisregels
Door een contract met of door inschrijving bij Codarts geeft de student/docent aan kennis te hebben genomen van deze huisregels en zich daaraan te zullen houden.

Overtreding voorschriften en regels
Bij overtreding van de voorschriften en regels die zijn opgenomen in deze digitale studiegids kan een student door het College van Bestuur de toegang tot de gebouwen worden ontzegd. Daar waar de voorschriften en regels niet in voorzien, beslist het College van Bestuur.

Chipkaart
• Het gebouw Kruisplein is beveiligd met toegangscontrolepoortjes.
• Deze poortjes kunnen worden geopend met de Codarts chipkaart, die voor studenten tevens collegekaart is.
• De chipkaart, voorzien van een foto, biedt naast de toegangsfunctie ook een betaalfunctie bij drank- en snoepapparaten en kopieerapparaten. Het opwaarderen van de chipkaart kan op de vijfde etage van het gebouw Kruisplein.
• De chipkaart is tijdens openingsuren bij de Servicedesk verkrijgbaar voor: (contract) studenten, mits alle inschrijvingspapieren voor het betreffende collegejaar zijn ingeleverd en aan de betalingsverplichting is voldaan.
• De chipkaart:
- blijft eigendom van Codarts;
- is strikt persoonlijk;
- wordt slechts eenmaal gratis beschikbaar gesteld. 
• De chipkaart is voor studenten geldig vanaf de datum van inschrijving tot en met 31 augustus van het betreffende collegejaar, of zo veel korter als de student aangeeft dat hij zijn inschrijving beëindigt. Als je je opnieuw inschrijft bij Codarts moet je, nadat aan inschrijving- en betalingsverplichtingen is voldaan, de  kaart aan het begin van een nieuw collegejaar opnieuw activeren voor een nieuwe geldigheidsperiode (bewaar dus elk jaar je Codarts chipkaart!). 
• Bij verlies, diefstal en verwijtbare beschadiging (ter beoordeling van Codarts) van de chipkaart moet de student tegen betaling van € 12,50 bij de servicedesk een nieuwe kaart laten maken. De oorspronkelijke chipkaart wordt direct geblokkeerd. 
• De student mag bij het vergeten van de chipkaart in een collegeschooljaar twee keer gratis om een tijdelijke kaart vragen bij de balie. Met een tijdelijke kaart kunnen geen kopieën gemaakt worden en is betalen in de kantine niet mogelijk. Bij de derde en volgende keren kan de toegang tot het gebouw geweigerd worden. Een nieuwe kaart aanschaffen kost € 12,50  dit kan bij de bij de Servicedesk Kruisplein 5e etage. De oorspronkelijke kaart wordt dan geblokkeerd
• Als tijdens het collegejaar blijkt dat de collegegeld-inning van de student niet kan worden uitgevoerd of geblokkeerd wordt, of als de student niet tijdig zijn verblijfsvergunning inlevert, wordt de chipkaart met onmiddellijke ingang geblokkeerd. De student zal door de medewerker aan de balie op de begane grond verwezen worden naar de Centrale Studentenadministratie. Hij dient daarmee direct contact op te nemen. Zolang de student niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen en inschrijfvoorwaarden, blijft de chipkaart geblokkeerd. Als de student alsnog aan alle verplichtingen heeft voldaan, wordt de blokkade van de chipkaart opgeheven.
• Fraude met de chipkaart leidt onherroepelijk tot het voor een periode van maximaal één jaar ontzeggen van de toegang tot de gebouwen dan wel het treffen van een disciplinaire maatregel.

Eten en drinken
Eten is in het gebouw Kruisplein alleen toegestaan in de kantine op de vijfde etage. Drinken is in het gebouw alleen toegestaan in de kantine en bij de drankautomaten in de centrale hal van iedere etage. Leerlingen van de Havo/vwo voor Muziek en Dans kunnen ook gebruikmaken van hun eethoek op de zesde etage.

Regels ten aanzien van gasten, externe bezoekers
• Studenten mogen niet zonder toestemming van de betreffende manager of afdeling gasten uitnodigen.
• Alle activiteiten waarbij externe bezoekers worden verwacht moeten worden gemeld bij de balie (tijd en datum). Indien mogelijk wordt een namenlijst met genodigden bij de receptie afgegeven (zoals bij kinderproducties, musicals en openbare eindexamens).

Honden

In het gebouw worden geen honden of andere dieren toegelaten, met uitzondering van blindengeleidehonden of hulphonden.

Rook-/alcoholverbod
De Tabakswet is op 1 januari 1990 ingevoerd en in 1998 en 2004 aangescherpt. Naar aanleiding van deze wet geldt in alle gebouwen van Codarts (Kruisplein, WMDC, en Vijfsluizen ) een rookverbod. Op het Kruisplein is roken is alleen toegestaan op een deel van het balkon. Ook in de pauzes en na de lessen blijft het rookverbod van kracht, evenals tijdens speciale gelegenheden als feestavonden en diploma-uitreikingen. Bij een overtreding van de Tabakswet kan de keuringsdienst bij een (onaangekondigd) bezoek een boete opleggen van € 2.400, -. Deze kosten worden verhaald op de overtreder. Het schenken of nuttigen van alcoholische dranken ter gelegenheid van een speciale bijeenkomst is alleen toegestaan na goedkeuring van het management van de opleidingen of het College van Bestuur. Er wordt geen alcoholhoudende drank geschonken voor personen jonger dan 16 jaar.

Mobiele telefoons e.d.
Voor mobiele telefoons en andere elektronische zaken geldt dat gebruik tijdens colleges, practica en tentamens storend en daarom onacceptabel is. Ze zijn daarom verboden, zowel actief als passief. Docenten en andere personeelsleden van Codarts zijn bevoegd overtreders van deze bepaling uit de les-, toets- en/of tentamensituatie te verwijderen, waarna tegen deze overtreders door de Codarts organisatie passende maatregelen zullen worden genomen.

Regels computerfaciliteiten
Gebruikers van het computerlokaal (kamer 7.29 van het gebouw Kruisplein) en het internetbalkon moeten zich houden aan de regels aangaande gedrag en gebruik van apparatuur die door de systeembeheerder is opgesteld. Studenten moeten tevens de aanwijzingen van de personeelsleden van Codarts opvolgen.
• Studenten dienen zich in het computerlokaal, internetbalkon op verzoek van personeelsleden van Codarts te legitimeren met een studentenkaart.
• Het gebruik van eigen software is verboden (in verband met het gevaar voor virussen).
• Het kopiëren van software is verboden tenzij toestemming wordt verleend door de systeembeheerder.
• Iedere student is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen account.
• Gebruikmaken van het netwerk zonder op de gebruikelijke manier in te loggen is niet toegestaan.

Als de student zich niet aan bovenstaande regels houdt, dan kan de toegang tot de computerfaciliteiten gedurende bepaalde tijd worden ontzegd. Eventueel kan het College van Bestuur aanvullende maatregelen treffen. Codarts behoudt zich het recht voor – zonder vooraf verkregen toestemming – inzicht te krijgen in internet- en e-mailgebruik van studenten.

Fietsenstalling
• Fietsen moeten ordentelijk in de daarvoor beschikbare rekken in de fietsenstalling worden gezet. Fietsen mogen ‘s nachts niet blijven staan, tenzij met toestemming van de conciërge.
• Codarts heeft het recht fietsen van overtreders buiten haar gebouw te plaatsen.
• Codarts is niet aansprakelijk voor schade, vermissing en dergelijke.
• Het is verboden te fietsen in de gang naar de fietsenstalling.
• Motoren en bromfietsen mogen niet in de fietsenstalling worden geplaatst.

Lokalen, kamers, studio’s en zalen
• Lokalen, kamers, studio’s en zalen zijn bedoeld voor onderwijsactiviteiten die volgens het rooster zijn ingepland of voor studieactiviteiten waarvoor de roostercoördinator toestemming heeft verleend. Het is de student niet toegestaan deze ruimtes te gebruiken voor andere doeleinden (bijvoorbeeld als overblijf- of eetruimte).
• In de ruimte aanwezig meubilair en dergelijke mag daar niet uit worden verplaatst, tenzij daarvoor toestemming is verleend door het hoofd van de conciërges.
• Het is niet toegestaan instrumenten en audiovisuele apparatuur uit de ruimte te verplaatsen.
• Vleugels in de studio’s mogen niet verplaatst worden.
• Op instrumenten/apparatuur wordt niets neergezet wat daar niet hoort.
• Ook voor zelfstudie is aanvraag en planning noodzakelijk.
• Je moet het lokaal/de studio achterlaten zoals je dat/die aangetroffen hebt, zodat de volgende les zonder opruim- en inrichtingsactiviteiten kan beginnen.

Reserveren van instrumenten en audiovisuele apparatuur
Codarts beschikt over eigen instrumentarium en apparatuur. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan gebruik worden gemaakt. In deze paragraaf worden de regels voor het gebruik van instrumenten en apparatuur toegelicht. Voor meer informatie over het instrumentarium Klassieke Muziek kun je terecht bij de orkestinspiciënt. Voor instrumenten op het gebied van jazz, pop, wereldmuziek en muziektheater en voor audiovisuele apparatuur kun je terecht bij de Servicedesk (5de etage).
Voor de muziekafdelingen is een groot aantal muziekinstrumenten beschikbaar. Voor het incidenteel in bruikleen nemen van een instrument moet je een bruikleenformulier ondertekenen. Wil je één of meerdere instrumenten gebruiken buiten de gebouwen van Codarts, dan kan dit alleen nadat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de coördinator van de betreffende studierichting. Zonder het bruikleenformulier mag geen instrument buiten de gebouwen van Codarts worden gebruikt, tenzij het bestemd is voor Codarts projecten en het vervoer door een medewerker van Codarts plaatsvindt (denk bijvoorbeeld aan harpen, contrabassen en groot slagwerk).
Daarnaast zijn er instrumenten voor langere duur beschikbaar voor studenten, stage leerlingen en bijvakstudenten (van de studierichting Klassieke Muziek) die – tijdelijk – niet over een instrument beschikken. Voor inlichtingen en vragen over instrumenten Klassieke Muziek kun je terecht bij de orkestinspiciënt.
De audio- en videoapparatuur en de instrumenten voor pop, jazz, wereldmuziek en muziektheater worden beheerd door de medewerkers van de Servicedesk . Bij hen kan men apparatuur lenen voor gebruik binnen het gebouw.

Voor een goede afwikkeling van projecten, examens en activiteiten gelden de volgende regels:
• Aanvragen dienen uiterlijk veertien dagen voor uitvoeringsdatum te zijn ingeleverd bij Servicedesk. Hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar waarop ook een eventueel podiumplan (opstelling van instrumenten en apparatuur) kan worden getekend. Apparatuur die niet uit eigen voorraad leverbaar is, kan met toestemming van de daarvoor verantwoordelijk gestelde personen worden gehuurd. Aanvragen die niet eerder dan veertien dagen voor uitvoeringsdatum zijn ingediend, kunnen niet met zekerheid worden uitgevoerd. Benodigde apparatuur die niet uit eigen voorraad leverbaar is, kan dan niet meer gehuurd worden.
• Apparatuur waarvoor de aanvraag later is ingediend dan zeven dagen voor uitvoeringsdatum, moet door de student zelf worden afgehaald en geretourneerd op het kantoor. Instructie volgt bij het afhalen.
• De aanvrager is te allen tijde verantwoordelijk voor alle geleende artikelen tot deze persoonlijk zijn  ingenomen door de Servicedesk/medewerker AV/IB.
• Gebruik en/of transport van apparatuur buiten de gebouwen van Codarts is alleen mogelijk wanneer dit minimaal zeven dagen voor verplaatsing wordt aangemeld bij de Servicedesk.

• Wil je apparatuur gebruiken buiten de gebouwen van de Codarts, dan kan dit alleen na schriftelijke toestemming van het hoofd van de betreffende studierichting. Bovendien moet een speciaal bruikleenformulier worden ondertekend. Zonder het bruikleenformulier mag geen apparatuur buiten de gebouwen van Codarts worden gebruikt, tenzij deze apparatuur bestemd is voor Codarts-projecten én het vervoer door een medewerker van de afdeling AV/IB plaatsvindt (denk aan bijvoorbeeld luidsprekers, mengtafels en beamers).
• Bij gebleken onzorgvuldigheid wordt de aanvrager aansprakelijk gesteld.
• Als ad-hoc service (zonder reserveringstijd) is op de dag van gebruik zelf uitleen van kabels, microfoons, cassetterecorders, gettoblasters en miniversterkers mogelijk via de Servicedesk, voor maximaal één dag. Deze materialen mogen niet buiten het schoolgebouw worden gebruikt. Voor 22.00 uur moeten de  materialen weer ingeleverd zijn bij de conciërge bij de balie op de begane grond.

Gebruik van de Theaterzaal (6.41)
De Theaterzaal wordt door zowel het Muziek als Dans gebruikt. De roostercoördinator (Eugene van de Boom, eatvandenboom@codarts.nl) van de dans is verantwoordelijk voor de roostering van de lessen. Daarbuiten is de Theaterzaal beschikbaar voor projecten die zijn goedgekeurd door de directie van de opleidingen.

De Theaterzaal vraagt om een zorgvuldig gebruik. Wat voor het hele gebouw geldt, geldt met nadruk voor de Theaterzaal door de kwetsbaarheid van de uitrusting: alle gebruikers zijn medeverantwoordelijk voor het behoud van de kwaliteit. Daarom geldt voor iedereen die gebruikmaakt van de zaal:
• Zonder aanwezigheid van een bevoegde theatertechnicus mag geen gebruik worden gemaakt van de theatertechnische apparatuur (licht, geluid, trekkeninstallatie enzovoort), mogen geen kabels en snoeren
• gekoppeld of ontkoppeld worden (noch van de geluidskast, noch van lampen en dergelijke) en mogen lampen en afstopping niet verplaatst worden.
• Laat geen repetitie-, lesmateriaal of rommel achter (zoals decorstukken, stoelen en tafels, muziekstandaards, rubberen matjes en kledingstukken).
• Indien niet bekend is hoe de blindering van de ramen wordt bediend, ga er dan niet aan trekken maar vraag iemand om hulp.
• Zet de ramen niet open als ze geblindeerd zijn.

Roosters
Het onderwijs wordt verzorgd volgens een door de opleidingen en het College van Bestuur van Codarts vastgesteld rooster. Docenten en studenten moeten zich aan dit rooster houden. Tevens zijn studenten verplicht zich te houden aan de door de instelling opgestelde groepsindeling. Eveneens dienen studenten zich te conformeren aan de door de instelling aangegeven begin- en eindtijden van iedere les. Wanneer studenten zich hier niet aan houden, bepaalt de docent of een student wel of niet wordt toegelaten tot de betreffende les. Geschillen omtrent dit punt zijn ter beoordeling van het College van Bestuur.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de balie op de begane grond of bij de Balie Dans op de achtste etage. Gevonden Codarts chipkaarten moeten worden ingeleverd bij de balie op de begane grond.

Gehandicapten
Het gebouw aan het Kruisplein is voorzien van een aangepast toilet en een lift. Het invalidentoilet bevindt zich in het trappenhuis op de vijfde etage.

Lokalennummering locaties Kruisplein en World Music & Dance Centre
De nummering van de lokalen, kantoren, bureaukamers enzovoort op de locaties Kruisplein en World Music & Dance Centre zijn volgens een vaste code opgebouwd. Het eerste cijfer geeft de etage aan, de volgende twee cijfers het kamernummer.

Diefstal
Door Codarts wordt van elke geconstateerde diefstal aangifte gedaan bij de politie. Codarts is niet verantwoordelijk voor diefstal/vermissing van persoonlijke eigendommen. Om een goed beeld te krijgen van de kleine criminaliteit in en om de Codarts gebouwen is het noodzakelijk iedere diefstal te melden bij de infobalie in de hal. Bij ernstige vermoedens van onrechtmatigheden bij de hogeschool behoudt het College van Bestuur zich het recht voor tijdelijk gebruik te maken van zogenoemde verborgen camera’s. Dit middel zal uitsluitend voor dat specifieke doel worden ingezet, zo veel mogelijk met inachtneming van de privacy van onze medewerkers.