in- en uitschrijven

Inschrijven
Aanmelden voor een bachelor- of masteropleiding van Codarts verloopt via Studielink. Studielink is een online inschrijfwizard waarmee (aankomende) studenten zich kunnen inschrijven of herinschrijven voor een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Voor alle opleidingen van Codarts moet de student voldoen aan aanvullende eisen (toelatingsexamen).
Na het toelatingsexamen ontvangt de student bericht of hij wel of niet toelaatbaar is. Als de student geplaatst wordt ontvangt hij van de Administrative Service Center (ASC) een plaatsingsbewijs en de informatie die nodig is voor de definitieve inschrijving. Om officieel te worden ingeschreven moet de student aan volgende voorwaarden voldoen:

• beschikken over een Studielinkaccount;
• verzoek tot inschrijving via Studielink voor de opleiding waarvoor de student is geplaatst ingediend hebben;
• identiteit geverifieerd;
• vooropleiding geverifieerd (minimaal havo of vergelijkbaar diploma);
• formulier ‘Betaling Collegegeld’ met de machtiging (studentenbijdrage)
opsturen of
• formulier ‘Betaling Collegegeld’ opsturen en het volledige bedrag (eventueel samen met de studentenbijdrage) in een keer overmaken;
• formulier ‘Verklaring Studieadres’ opsturen en registratie in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
• indien niet-Europese nationaliteit: beschikken over een geldige verblijfsvergunning;
• voldoen aan de taaleis:

Als inschrijvingseis voor buitenlandse studenten geldt dat zij dienen te beschikken over voldoende
beheersing van de Engelse of de Nederlandse taal.
Codarts hanteert voor de Engelse taalvaardigheid de norm dat een student moet aantonen dat hij voldoet aan het minimum 5,5 op IELTS niveau (academic level), of een vergelijkbare norm. Voor de Nederlandse taalvaardigheid hanteert Codarts de norm van NT2-II. Het ASC stelt vast of de student aan de norm voldoet. 

Een inschrijving aan Codarts Rotterdam begint op 1 september en eindigt op 31 augustus daarop volgend. Over dezelfde periode wordt collegegeld betaald.

Ook de herinschrijving gaat via Studielink. De student ontvangt medio mei een e-mail van ASC met de informatie over herinschrijving en de benodigde documenten voor de betaling van het collegegeld.

De inschrijfvoorwaarden zijn als volgt gekoppeld aan de verschillende opleidingen:

Bacheloropleidingen (met uitzondering van Bachelor Docent Muziek en Bachelor Docent Dans)
Studenten die een bacheloropleiding gaan volgen moeten uiterlijk aan het einde van hun eerste studiejaar een bewijs van hun taalvaardigheid met minimale IELTS-score van 5,5 (academic level) of een vergelijkbare norm inleveren om hun studie bij Codarts voort te zetten. De taaleis is onderdeel van het bindend studieadvies.

Masteropleidingen
Studenten die een masteropleiding gaan volgen moeten voor het begin van hun studie, uiterlijk 31 augustus, een certificaat met minimale IELTS-score van 5,5 (academic level) of een vergelijkbare TOEFL-score inleveren om ingeschreven te kunnen worden.

Bachelor Docent Muziek, Bachelor Docent Dans
Studenten die de bacheloropleiding Docent Muziek of Docent Dans volgen moeten een Nederlands taalcertificaat (NT2-II) inleveren voor het begin van hun studie, uiterlijk 31 augustus. Codarts organiseert geen Nederlandse taaltoets.
Vrijgesteld voor de taaleis zijn studenten die:
- de Nederlandse nationaliteit/Belgische nationaliteit (met diploma uit Vlaanderen) bezitten;
- de nationaliteit van een land waar de officiële voertaal Engels is (native speakers) bezitten(behalve voor opleiding waar de voertaal Nederlands is);
- een Nederlands havodiploma (of hoger) bezitten.

Wie bij eerste inschrijving voor één van de bacheloropleidingen niet voldoet aan één van bovenstaande voorwaarden voor vrijstelling, wordt verplicht een taaltoets af te leggen. Voor de Nederlandse taaleis organiseren we geen taalonderwijs.

De Engelse taaltoets wordt aangeboden tijdens de introductieweek. Er worden in het eerste studiejaar 2 herkansingen geboden. Engels taalonderwijs wordt aangeboden voor alle studenten die niet aan de taaleis hebben voldaan.

In het inschrijfinformatiepakket dat de student na plaatsing ontvangt, staat aangegeven voor wanneer de inschrijving afgerond moet zijn.

Rechten en plichten op grond WHW (Wet op het hoger onderwijs & wetenschappelijk onderzoek)
1. De inschrijving als student bij een bepaalde opleiding geeft tenminste de volgende rechten:
a) Deelname aan het bij de inschrijving behorende onderwijs van de hogeschool, uitgezonderd die opleidingen waar aanvullende eisen voor worden gesteld;
b) Afleggen van tentamens en examens binnen de opleiding. De wijze waarop dit plaats vindt is geregeld in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding;
c) Toegang tot de gebouwen van de hogeschool, tenzij de aard of het belang van het onderwijs zich naar de mening van het College van Bestuur (CvB) daartegen verzet;
d) Gebruik van onderwijsvoorzieningen zoals de mediatheek enzovoort;
e) Gebruik van voorzieningen ten behoeve van studenten, zoals studieloopbaanbegeleiding, decanaat, enzovoort;
f) Studiebegeleiding, zoals beschreven in de onderwijs- en examenregeling;
g) De mogelijkheid om de opleiding binnen een redelijke termijn te kunnen afronden aan de hogeschool of een andere onderwijsinstelling, in het geval de minister of de hogeschool besloten hebben de opleiding te beëindigen;

2. De inschrijving als student bij een bepaalde opleiding houdt tenminste de volgende verplichtingen in:
a) Goed gedrag overeenkomstig de regels, die door de hogeschool zijn gesteld;
b) Gedrag volgens specifieke veiligheidseisen in die ruimten waar dat noodzakelijk is.

3. De inschrijving als extraneus geeft de volgende rechten en plichten:
a) Afleggen van tentamens en examens binnen de opleiding. De wijze waarop dit plaats vindt is geregeld in de onderwijs- en examenregeling (zie de 'OER' in deze studiegids). 
b) Toegang tot de gebouwen van de hogeschool, tenzij de aard of het belang van het onderwijs zich naar de mening van het CvB daartegen verzet;
c) Goed gedrag overeenkomstig de regels, die door de hogeschool zijn gesteld;

Algemene bepaling college- en examengeld
1.  Een student is voor elk studiejaar dat hij door het CvB voor een opleiding
is ingeschreven, aan Codarts Rotterdam wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd. De student kan het collegegeld in termijnen betalen, overeenkomstig een door Codarts Rotterdam te treffen betalingsregeling. De administratiekosten die hiervoor maximaal in rekening gebracht kunnen worden zijn bij wet bepaald.

2. Een extraneus is voor elk studiejaar dat hij door het CvB voor een
opleiding is ingeschreven, aan Codarts Rotterdam examengeld verschuldigd. Het CvB stelt de hoogte van het examengeld vast. Dit examengeld kan alleen door betaling ineens worden voldaan.

3.  De hoogte van het wettelijke collegegeld en de door het CvB vast te
stellen instellingscollege- en examengelden wordt jaarlijks voor 1 april aan de
(aspirant-) studenten bekend gemaakt via de website van Codarts Rotterdam.

4.  Het CvB stelt regels van procedurele aard vast om te kunnen bepalen
welke studenten het wettelijke collegegeld verschuldigd zijn en welke studenten
het nader vast te stellen instellingscollegegeld. Het CvB stelt ook regels van
procedurele aard vast om vast te kunnen stellen welk examengeld extraneï
verschuldigd zijn.

Collegegeld
De hoogte van het collegegeld voor een deeltijd of voltijdopleiding hangt af van een aantal zaken.
Voldoe je aan het woonplaatsvereiste (1) , voldoe je aan het nationaliteitsvereiste (2), én heb je niet eerder een graad behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland (3)? Dan betaal je het wettelijk collegegeldtarief € 1.835,00.

1. Dit houdt in dat je in Nederland België, Luxemburg of één van de Duitse bondsstaten Bremen, Niedersachsen of Nordrhein-Westfalen woont én ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) in Nederland, of in een vergelijkbaar bevolkingsregister in België, Luxemburg of één van de Duitse bondsstaten Bremen, Niedersachsen of Nordrhein-Westfalen.

2. Dit houdt in dat je de nationaliteit bezit van een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie (EU), of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland. Je valt ook onder de nationaliteitsvereiste als je op basis van je verblijfsvergunning in aanmerking komt voor Studiefinanciering.

3. Dit houdt in dat je aan het begin van je bacheloropleiding nog geen Bachelor- of Masterdiploma (of gelijkwaardig), dan wel aan het begin van je masteropleiding geen diploma van een Masteropleiding (of gelijkwaardig) hebt behaald aan een bekostigde hogeschool of universiteit in Nederland. Uitzondering: je hoeft niet aan deze voorwaarde te voldoen als je je voor de eerste keer inschrijft voor een bacheloropleiding Docent Muziek, Docent Dans of Master Kunsteducatie.

Voldoe je niet aan een of meer voorwaarden voor het wettelijk tarief? Dan betaal je instellingscollegegeld.

Schema collegegeld
Met het onderstaande schema kun je stap voor stap bepalen hoeveel collegegeld je aan Codarts moet betalen voor het studiejaar 2013-2014.

Stap A
Heb je de nationaliteit van een EU-lidstaat of van IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Suriname of Zwitserland?
1. Ja.
    o Ga verder naar stap B.
2. Nee, maar de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF betaalt mijn collegegeld.
    o Ga verder naar stap B.
3. Nee, maar mijn verblijfsvergunning voldoet aan de WSF 2000 (check http://www.ib-groep.nl/studiepunt/nationaliteitenschema/natschema.asp):
4. Nee, en ik voldoe niet aan bovenstaande criteria.
    o Je betaalt het instellingstarief € 8.500.

Stap B
Heb je in of na studiejaar 1991-1992 een bachelor- of mastergraad (of een gelijkwaardige graad zoals een HBO-eindgetuigschrift, kandidaatsdiploma of WO-doctoraal) behaald aan een bekostigde onderwijsinstelling in Nederland?
1. Nee.
    o Ga verder naar stap C.
2. Ja, ik volg in studiejaar 2013-2014 de  opleiding Bachelor Docent Muziek, Bachelor Docent Dans, Master Kunsteducatie in het onderwijs of de gezondheidszorg en mijn eerder behaalde graad was niet in het onderwijs of de gezondheidszorg.
    o Ga verder naar stap C.
3. Ja, ik ben aan mijn huidige opleiding begonnen voordat ik mijn eerdere graad behaalde en ik ben tussentijds niet gestopt.
    o Ga verder naar stap C.
4. Ja, en ik voldoe niet aan de criteria onder stap B2 en B3. Je betaalt het instellingstarief van
€ 8.500,-.
Voor studenten Danstherapie: studenten van de deeltijd masteropleiding Danstherapie die al een mastergraad hadden voordat zij aan hun studie begonnen bij Codarts, betalen voor het collegejaar 2013-2014 € 3.500.

Stap C
Waar woon je op 30 september 2013?
1. In Nederland, België, Luxemburg, of in één van de Duitse bondsstaten Bremen, Niedersachsen of Nordrhein-Westfalen.
    o Let op: je moet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Als Codarts jouw gegevens niet kan terugvinden in de GBA, moet je zelf aantonen dat je op 30 september 2013 in dit gebied woont/woonde (met een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie).
    o Ga verder naar stap D.
2. Buiten dit gebied.
    o Je betaalt het instellingstarief van € 1.835.

Stap D
Je betaalt een bedrag ter hoogte van het wettelijk collegegeld: € 1.835.
Voor studenten die niet aan stap A voldoen bestaat de mogelijkheid om een beurs aan te vragen: de Codarts Talent Grant. Zie voor de voorwaarden: http://www.codarts.nl/EN/codarts/content/info/general/COD-INFO-090917-Grants.php

Uitschrijven
Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een student de studie tussentijds moet onderbreken of de studie wil of moet beëindigen. Ook kan Codarts besluiten een student uit te schrijven.

Klik hier voor de Regeling en Reglement Uitschrijven.