inzage wetten en regelingen

1. De student heeft toegang tot de wetten en de regelingen de de Minister heeft uitgevaardigd en tot de reglementen van de hogeschool waaraan hij is gehouden.

2. Verzamelingen van deze documenten liggen ter inzage in de mediatheek (Kruisplein) en bij de studentendecaan (decaan@codarts.nl).

3. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat mededelingen die voor de studenten van belang zijn gepubliceerd worden op het intranet (http://intranet.codarts.nl)