klassieke muziek

De afdeling klassieke muziek van Codarts stelt artistieke en ambachtelijke training centraal in de studie en besteedt in samenhang daarmee veel aandacht aan ondernemerschap-, educatie- en onderzoeksvaardigheden. Als student leer je om vanuit deze basis een vaardige, creatieve en zelfbewuste musicus te worden, die zich professioneel kan bewegen in een snel veranderende wereld waarin de klassieke muziek onderdeel is van een zeer brede muzikale en artistieke cultuur.

Waarom deze studie?
Ten eerste omdat we fantastische docenten hebben. Docenten die hun studenten niet alleen trainen naar het hoogste muzikale niveau, maar die vooral uitgaan van hun eigenheid (en soms hun eigenzinnigheid).

Ten tweede omdat Codarts je een omgeving biedt waarin je gestimuleerd wordt je eigen weg te gaan. Daarom hechten we veel waarde aan team teaching: een principe waarbij je als student niet met slechts één hoofdvakdocent wordt geconfronteerd, maar met een team van docenten en gastdocenten. Bovendien kunnen je volop gebruikmaken van de muzikale inspiratie en kennis die andere afdelingen bieden: pop, jazz, wereldmuziek en muziektheater, maar ook dans en circus.

Ten derde omdat Rotterdam een geweldige, diverse culturele omgeving biedt. Codarts Klassiek werkt daarin intensief samen met Concertgebouw de Doelen en met het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Wat leer je?
Zie de onderstaande studieprogramma’s.

1. Instrumentale studies en zang
Algemeen
Het hoofdvak is het onderdeel met de grootste studielast en de meeste studiepunten. We verwachten dat je de wekelijkse lessen volgt en daarnaast veel tijd aan zelfstudie besteedt.. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van masterclasses en belangrijke pedagogen worden aangetrokken voor gastlessen.

Orkest- en ensembleprojecten, koorprojecten (voor zangers), kamermuziek en muziektheoretische vakken zijn onlosmakelijk met de hoofdvaklessen en met elkaar verbonden. Ook hechten we veel belang aan de onderwijskundige vakken, de stage en de scriptie en aan andere vakken die je als musicus voorbereiden op de beroepspraktijk. Het bijvak piano (met uitzondering van de hoofdvakken harp en piano) is een kernvak, omdat het een aanvulling vormt op je hoofdvak en tevens een onmisbare functie vervult ten aanzien van de studie in muziektheoretische vakken.

Orkest-/ensemble-/koorprojecten
Als je hoofdvak een orkestinstrument is, dan zal je opleiding deels gericht zijn op het spelen in orkesten en ensembles. Wanneer je zang studeert, krijg je naast je hoofdvak trainingen in koorzang.

Je wordt geacht jaarlijks aan vier orkest- en ensembleprojecten mee te doen. Het Codarts Symphony Orchestra (CSO) is in principe bestemd voor derde- en vierdejaarsstudenten en studenten in de Master of Music.

Als student zang neem je wekelijks deel aan het kamerkoor en het practicumkoor. Ook doe je mee aan maximaal vier koorprojecten (vaak met orkest).

Wanneer je langer dan vier jaar studeert, dan moet je blijven deelnemen aan orkest- en ensembleprojecten, respectievelijk koorprojecten.

Aan het begin van het studiejaar stellen we een draaiboek van alle projecten beschikbaar.

Kamermuziek
Vanaf het tweede jaar verplicht voor alle orkestinstrumentalisten en de pianisten. Je stelt zelf kamermuziekensembles samen, waarmee je je na aanvang van het studiejaar kunnen inschrijven.

Verschillende kamermuziekdocenten coachen de ensembles. In de lessen is er aandacht voor samenspel, intonatie, eenheid van speelstijl, repertoirekeuze en sociale omgangsvormen. Naast deze lessen bestaat er gelegenheid praktijkervaring op te doen op concertpodia in Rotterdam en de regio. Speciaal voor kamermuziek worden er masterclasses georganiseerd. Tijdens het cursusjaar houdt elk ensemble een verslag bij waarin de ervaringen en ontwikkelingen van de musici worden beschreven. We sluiten het jaar af met het Kamermuziekfestival, waarin elk ensemble een optreden verzorgt.

Zeer getalenteerde studenten hebben de mogelijkheid om zich binnen de Master of Music op hoog niveau verder te bekwamen in de kamermuziek.

Orgel en kerkmuziek
Het studieprogramma voor organisten is sterk verweven met de studie kerkmuziek. In het programma is er enerzijds veel aandacht voor de hedendaagse orgelpraktijk, binnen het hoofdvak en in vakken als improvisatie en orgelbegeleiding, en anderzijds voor protestants-christelijke kerkmuziekvakken als cantoraat, hymnologie en liturgie. Daarbij slaan we ook een brug naar pop, jazz en wereldmuziek.

2. Compositie
Binnen de afdeling compositie staan het overdragen van vakmanschap en de ontwikkeling van creatieve vermogens centraal. We vinden het belangrijk dat je als student streeft naar het bereiken van een persoonlijke signatuur.

Om je vakmanschap en kennis bij te brengen, bieden we een aantal verplichte academische vakken aan, waaronder: historische kennis en analyse van de westerse gecomponeerde muziek van 1900 tot nu, theoretische kennis en praktische toepassing van instrumentatie en elektronische muziek in theorie en praktijk (ook live elektronica).

Daarnaast is de afdeling een forum en werkplaats voor jonge componisten. Zo komen gasten uit binnen- en buitenland langs om lezingen en workshops te geven en presenteren docenten en studenten hun werk regelmatig aan elkaar.  Ookorganiseren compositiestudenten en docenten geregeld concerten in samenwerking met andere conservatoriumafdelingen. Codarts stimuleert je eveneens om deel te nemen aan landelijke projecten voor jonge componisten, bijvoorbeeld die van het Nieuw Ensemble, het ASKO Ensemble en Holland Symfonia.

Verder zijn er mogelijkheden om projectmatig samen te werken met studenten uit andere kunstdisciplines, zoals beeldende kunst, video en film, theater en dans. Binnen de afdeling zelf is het volgen van cursussen of het (begeleid) werken in verschillende richtingen mogelijk, zoals jazz en/of filmmuziek. In lijn daarmee wijzen we graag op het bestaan van de zelfstandige opleiding ‘Jazzcompositie en arrangeren’, waarmee we nauw samenwerken.

3. Koor- of Orkestdirectie
De directieopleiding van Codarts is een studie waarin je je zowel in de breedte als in de diepte ontwikkelt op bachelor- of masterniveau. Naast het ontwikkelen van het degelijke vakmanschap/ambacht stimuleren we je ervaring op te doen in het organiseren en bedenken van nieuwe concepten. Codarts is van mening dat dirigenten van de toekomst steeds creatiever en ondernemender moeten zijn om te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in de samenleving, die er onder meer voor zorgen dat klassieke muziek steeds meer onder druk komt te staan. De opleiding van Codarts is erop gericht om je dusdanig te trainen dat je het vermogen zult hebben om je eigen toekomst vorm te geven.

De opleiding geeft de mogelijkheid om als dirigent/muzikaal leider actief te zijn in koren, symfonieorkesten, opera, hafabra, musical, muziektheater, multidisciplinaire orkesten.... kortom, overal waar een muzikaal leider gewenst is. Je krijgt zoveel mogelijk praktijkervaring. Dirigeren leer je nu eenmaal in samenwerking met musici en niet thuis voor de spiegel!

Er zijn drie hoofdvakrichtingen: Koordirectie, Orkestdirectie, Hafabra/Creative Director, vertegenwoordigd door drie hoofdvakdocenten. Je kiest één hoofdrichting (hoofdvak), maar krijgt beide andere stromingen aangeboden in de vorm van een wekelijkse groepsles.

Naast de hoofdvaklessen zijn er diverse practica en practicumweken.

4. Theorie der Muziek
Het hoofdvak Theorie der muziek is bedoeld voor studenten die aanleg en interesse hebben voor muziektheorie, voor ‘de mechanismen achter de noten’. Naast het praktische hoofdvak kun je kiezen voor  Theorie der muziek als tweede hoofdvak binnen je bachelor, of Master of Music-programma. Als je aanleg hebt voor muziektheorie, ben je in staat om op basis van objectieve en abstracte begrippen te reflecteren op muziek.

Binnen Theorie der muziek gebeurt dit in de eerste plaats doormiddel van muziekanalyse en literatuurstudie: het intensief, nauwkeurig en diepzinnig bestuderen van de verschillende fenomenen waaruit muziek is opgebouwd, gezien in de context van de tijd waarin de muziek is geschreven. Een goed ontwikkeld gehoor is daarbij onontbeerlijk. Ook bestudeer je verschillende schrijftechnieken die inzicht geven in diverse stijlkwesties. Deze schrijftechnieken zijn: ‘modaal- en tonaal contrapunt’ en ‘tonale harmonie’. In de Master neem je ook 20ste-eeuwse schrijftechnieken onder de loep.

Wanneer je toelating doet voor het hoofdvak Theorie der muziek heb je al een gedeeltelijke studie aan een conservatorium achter de rug. Dit betekent dat je op een hoog niveau instapt, waardoor het mogelijk moet zijn om de bachelorfase in twee jaar, hooguit drie jaar te doorlopen. Wie wil kan hierna – indien toelaatbaar – de studie voortzetten in een tweejarige master.

Graad
Na het afronden van deze studie krijg je de graad Bachelor of Music (BMus).

Contact:

T: 010 217 11 34
E: klassiekemuziek@codarts.nl